پروژه زمرد

پروژه زمرد در ۵ طبقه روی پیلوت به مساحت ۴۵۰ متر و دارای ۴۲۰ متر زیر بنا برای هر طبقه میباشد . مساحت واحد همکف ۳۱۹ متر است.

پروژه زمرد در شهرک قدس قم در حال ساخت می باشد .